SITE SLOGAN

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kulturális Központ Története

Üllés község vezetősége a hatvanas évek legelején szükségesnek érezte egy kultúrház építését. Társadalmi munkában lebontották a Bohn-major épületeit, az innen kikerülő bontási anyagból és az erre a célra megszavazott 76.600,-Ft község fejlesztési keretből kívánták az építkezést elkezdeni.

 

Felsőbb művelődése szervek javaslatára ezt a tervet elvetették és Mp 13-59 típusú 266 férőhelyes új kultúrház építését kezdték meg. Az eredeti tervben egy nagy terem, egy kis terem, két kis öltöző, könyvtár és 4 iroda kapott helyet.

 

Az építési terv 1960-ban készült el 1.670.000,-Ft költséggel. Az 1961-ben beindult építkezés 1962. augusztus 20.-ra elkészült, ekkor adta át a község lakosságának Komócsin Zoltán országgyűlési képviselő.

 

A kultúrház berendezési költségét a Csm. Tanács biztosította állami hitelből.

 

Üllési községi Tanács 1962. február 19-i ülésén 26/1962. sz. határozatában a létesítménynek Déryné Művelődési Otthon nevet adta.

 

A művelődési otthonban került elhelyezésre a községi könyvtár is és a párt valamint a KISZ iroda.

 

A v�grehajt� bizotts�g a m?vel?d�si otthon igazgat�j�nak 1962. szept. 1-t?l �tott J�nos helyi pedag�gust nevezte ki, aki 1963. dec. 31-ig m�sod �ll�sban, havi 500,-ft-�rt l�tta el az igazgat�i munk�t.

 

1964. janu�r 1-t?l sz�ks�gess� v�lt az igazgat�i munkak�r f�ggetlen�t�se �s a munkak�rbe Rig� J�zsefn�t vette fel a VB., aki 1969. okt�ber 14-ig dolgozott igazgat�i munkak�rben.

 

1969. okt�ber 15.-t?l az igazgat�i munkak�rt Dinny�s G�za l�tja el. A M?v. H�z gondnoka Michna Istv�nn� volt, aki 1962 szeptember 1-t?l 1973. dec.31-ig l�tta el ezen feladatot. Az int�zm�ny els? gazdas�g vezet?je Horv�th Istv�n volt, aki tiszteletd�j�rt v�gezte a munk�j�t.

 

A k�nyvt�ri munk�t 1964. jan. 1-t?l Cs�ti Szilvesztern� v�gezte, majd ?t Deme Margit �s Busa Mih�lyn� k�vette.

 

1962. szeptember 1.-t?l 1962. december 31.-ig a M?v. H�z k�lts�gvet�se n�gy h�napra 21.000,-Ft volt, mely �ves tervez�s eset�n 63.000,-Ft. Ma az �ves teljes�t�s 400.000,-Ft k�r�l mozog.

 

A k�nyvt�r �llom�nya 1960-ban 340 k�tet, beiratkozott olvas� 150 f?, k�lcs�nz�s havonk�nt 100 db volt. 1985-ben 5184 k�tet k�nyv �llt rendelkez�sre, amit 627 olvas� k�lcs�nz�tt, k�lcs�nz�s havonk�nt 1740 db volt.

 

�

 

Az �j m?vel?d�si otthon m?k�d�s�nek beindul�sa ut�n els?k�nt a k�zimunka szakk�r alakult meg Szolnoki Istv�nn� pedag�gus vezet�s�vel, amely megszak�t�s n�lk�l eredm�nyesen m?k�dik. Szolnoki Istv�nn� 1972-ben kiv�l� szakk�ri munk�j��rt megkapta a Szocialista kult�r��rt c. kit�ntet�s �rdem�rmet.

 

Ugyan ezt a kit�ntet�st nyerte el Hugyecz Andr�sn� tan�cseln�k 1972-ben a k�zs�g m?vel?d�s�nek kimagasl� seg�t�s��rt.

 

Beindultak az �ntev�keny m?kedvel? m?v�szeti csoportok /sz�nj�tsz� csoport. N�pt�nc, t�rsast�nc, versenyt�nc, gyermek foglalkoz�s /.

 

Kedvelt� v�ltak a m?soros el?ad�sok, t�ncos �s egy�b kultur�lt sz�rakoz�st ny�jt� rendezv�nyek.

 

A k�zs�g �llami, t�rsadalmi �s gazdas�gi szervei rendezv�nyeinek a m?vel?d�si otthon ad helyet, ami�rt cser�be tartalmi munk�val seg�tik a m?k�d�st �s a gazdas�gi szervek anyagiakkal is hozz�j�rulnak a fenntart�shoz, /Tan�cs 50.000,-Ft, TSz-ek 30.000,-Ft. �F�SZ 18.000,-Ft./ 1974-es adat /

 

Fel�p�l�se ut�n a m?v. otthon a k�zs�g kultur�lis, t�rsadalmi �let�nek k�zpontja lett. Itt rendezik gy?l�seiket, �sszej�veteleiket a k�zs�gben m?k�d? gazdas�gi, politikai, t�rsadalmi szervek. A nagyterem ad helyet a nemzeti, nemzetk�zi �nnep�lyek iskolai �s k�zs�gi szint? megtart�s�hoz, az �tt�r? kultur�lis rendezv�nyeknek, a t�li testnevel�s �r�knak. 1978- t�l itt m?k�dik a mozi �zem heti n�gy alkalmi vet�t�ssel. Az �vod�soknak �s iskol�soknak b�rleti el?ad�sokat szerveznek. Rendszeress� v�ltak a ki�ll�t�sok, t�rlatok szegedi fest?k alkot�saib�l. Alkalmank�nt m?soros estre ker�l sor, t�jol� sz�n�szek, illetve helyi szerepl?k k�zrem?k�d�s�vel. Hangverseny sorozat indult gyermekek r�sz�re, melyen m�sodikt�l-nyolcadikig teljes l�tsz�mmal r�szt vesznek az iskol�sok. A m?vel?d�si otthon v�llalkozik k�l�nb�z? tanfolyamok szervez�s�re. Ilyenek: szab�s-varr�s, g�pj�rm? vezet?i, angol nyelvtanfolyam, zene tanul�s stb.

 

Itt rendezi az �F�SZ a szocialista brig�dok munka- m?velts�g vet�lked?it. Itt kapott helyet a TIT szervezet is, melynek ir�ny�t�s�t Heged?s G�bor v�gzi 1983-t�l. Az �n�ll� csoportnak 1983-ban 22, jelenleg 40 el?ad�ja van �s a kult�rotthonon k�v�l a tany�kban, a Tsz. �zemegys�gekben v�gzi az ismeretterjeszt�st. A TIT munk�ja, felvil�gos�t� tev�kenys�ge a lakoss�g t�j�koztat�s�t szolg�lja. Helyi el?ad�kon k�v�l k�ls? el?ad�kat is megh�vtak. �gy j�rt a k�zs�gben Buga doktor is.

 

A kult�rotthonban m?k�dik a nyugd�jas klub 1974. november 7. �ta. A k�zs�g id?s embereit fogja �ssze, �s ny�jt nekik tartalmas, sz�p programokat. Az els? vezet?je G�sp�r J�nos volt,majd Deme Mih�ly, K�m�r Antaln�, Evetovics Antaln� �s most Farkas Gy�rgyn�. Hetente egy alkalommal van �sszej�vetel. Programjukban szerepel k�l�nb�z? el?ad�sok megtart�sa, k�z�s sz�nh�z l�togat�sa, orsz�gj�r�s. A Halad�s Tsz. adott nekik anyagi t�mogat�st, aut�buszt a kir�ndul�sokhoz az id?sek pedig r�szt vettek az ?szi mez?gazdas�gi munk�kban.

 

K�l�nb�z? szakk�r�k m?k�dtek a m?vel?d�si h�zban: fot�, modellez?, citera, furulya, sz�nj�tsz�, k�zimunka stb.

 

Legnagyobb m�ltra tekint vissza a k�zimunka szakk�r. 1962-ben alakult Szolnoki Istv�nn� helybeli pedag�gus vezet�s�vel 35-40 f?s l�tsz�mmal. Kezdetben horgol�ssal, k�t�ssel, sub�z�ssal, batikol�ssal foglalkoztak. 1972-t?l n�pi d�sz�t? m?v�szettel ismerkedett a tags�g. K�sz�ltek: buzs�ki, kalocsai, b�k�si, maty�, pal�c, r�bak�zi, si�ag�rdi, mez?s�gi h�mz�sek. Kedvelt h�mz�s�k az ap�tfalvi feh�r h�mz�s. A k�zimunk�kb�l rendszeresen ki�ll�t�st rendezett a szakk�r �vz�r�skor, t�d?sz?r�skor. A ki�ll�t�s munk�it szakmai zs?ri b�r�lta �s d�jazta a legszebbeket. H�rom �vben orsz�gos ki�ll�t�sra, egy alkalommal k�lf�ldre /Szovjetuni�/ is vittek a munk�b�l. A szakk�r sikereit oklevelek �s a szakk�r vezet? kit�ntet�se is jelzi.

 

A tánccsoport

 

1970-es �vek elej�n az �ltal�nos iskol�b�l szervez?d�tt az els? n�pt�nccsoport, amely a m?vel?d�si h�zban kapott helyet. Biztos�totta a m?k�d�s k�lts�geit is. Els? vezet?i Mar�ti L�szl�n� / Link �va /, �s Deme B�l�n� pedag�gusok voltak. 1977. szeptember 1.-t?l a szakmai ir�ny�t�st a szegedi �DOSZ vette �t. Ez �vben Simioz Erzs�bet �s Kozma L�szl� ir�ny�totta a 70 f?s csoportot. 1978. szeptember 1.-t?l pedig Nagy Albert vette �t a csoportok szakmai vezet�s�t, az ? ir�ny�t�s�val �rt el a csoport magasabb szintet. A t�nccsoport m?k�d�s�t t�mogatj�k gazdas�gi �s t�rsadalmi szervei.

 

Legtöbb anyagi támogatást /50.000,-Ft/ az Üllési ÁFÉSZ ad ruházati felszerelés és hangszerek folyamatos beszerzésére.

 

Védnökséget is vállaltak a csoport működése felett, nevük Szövetkezeti FONÓ Néptáncegyüttes volt.

 

A csoport tagjai és a kézimunka szakkörösök dolgoztak a táncruhák hímzésén. A csoport eredményei: 1982. április minősítő Kecskeméten - Arany III.

 

Kiváló néptáncegyüttes 1983.-ban Arany II. minősítés és NIVó-díj.

 

Nevüket megismerte az egész ország. Felléptek. Szegeden Szabadtéri Színpadon, Budapesten Sportcsarnokban, Csillebércen, Kalocsán, Madács Színházban, Budai Vigadóban, Fővárosi Operett Színházban, Szegedi kisszínházban stb. Az �tt�rő csoport több évben képviselte Csongrád megyét az országos �tt�r? néptáncversenyen. A csoportra felfigyelnek és külföldi vendégszereplésre hívják őket. 1981. Törökország, 1983. Franciaország, 1983. Jugoszlávia, 1984. Szovjetunió, 1985. NSZK-Hollandia.

 

1981-ben Rokka néven népi zenekar alakult a tánc kíséretére.

 

A zenekar tagjai: Juhari László - Klarinétos, Valkai Olga - Lovászi Irén - Bőgős, Bittó Nándor - prímás, Nagy Éva - Nagy Béla - kontrás, Zenei vezető: Virágvölgyi Márta.